U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > node >

European Urban Initiative: oproep 1 'innovatieve acties'

Deadline

Inleiding

In tijden van snelle verstedelijking wordt Europa steeds vaker geconfronteerd met ernstige stedelijke uitdagingen, variërend van de wereldwijde gezondheidscrisis en de opkomst van digitalisering tot maatschappelijke ongelijkheden, demografische veranderingen, klimaatverandering en aantasting van het milieu. Hoewel deze complexe, veelzijdige uitdagingen onder verschillende beleidsniveaus en sectoren vallen, fungeren steden als de belangrijkste motor voor het leveren van innovatieve oplossingen voor duurzame ontwikkeling in Europa. In dit verband is het initiatief Urban Innovative Actions opgezet om steden rechtstreeks te ondersteunen bij het experimenteren en testen van nieuwe oplossingen voor urgente stedelijke uitdagingen.

Doelstellingen

Steden worden uitgenodigd om hun innovatieve ideeën in te dienen en deel te nemen aan de weg naar duurzame stedelijke ontwikkeling!

Deze oproep bouwt voort op de kernbeginselen van het New European Bauhaus (NEB) initiatief.

Projecten die een aanvraag willen indienen, moeten de waarden duurzaamheid, inclusiviteit en esthetiek maximaal belichamen.

Steden worden uitgenodigd om projectideeën in te dienen over vier geassocieerde thema's die het meest relevant zijn om het cohesiebeleid op grotere schaal te mobiliseren:

 • circulaire economie en koolstofneutraliteit
 • behoud van cultureel erfgoed
 • aanpassing van gebouwen voor betaalbare huisvestingsoplossingen
 • regeneratie van stedelijke ruimten

Budget

Indicatief beschikbaar budget: 50 miljoen euro

Financiering: Elk project kan maximaal 5 miljoen euro ontvangen. Een deel van deze toewijzing zal de overdracht van deze innovatieve oplossingen naar andere steden in Europa ondersteunen om een nog grotere maatschappelijke impact te hebben!

Begunstigden

Steden

Info & contact

Your VLEVA-contact for this theme

Create an account

European Urban Initiative - EUI

Inleiding

Het initiatief is bedoeld om steden samenhangende steun te bieden en zo een einde te maken aan het huidige versnipperde landschap van uiteenlopende initiatieven, programma’s en instrumenten ter ondersteuning van steden in het kader van het cohesiebeleid. Dit initiatief beoogt daarom een geïntegreerde en participatieve aanpak van duurzame stadsontwikkeling te versterken en tegelijkertijd te zorgen voor een sterkere koppeling met relevant EU-beleid, met name door investeringen in het kader van het cohesiebeleid. Om dit te bereiken zal worden ingezet op het vergemakkelijken en ondersteunen van de samenwerking en capaciteitsopbouw van stedelijke actoren, innovatieve acties, kennis, beleidsontwikkeling en communicatie op het gebied van duurzame stedelijke ontwikkeling.

Het bestaande programma Urban Innovative Actions (UIA) gaat in het kader hiervan op in het nieuwe programma EUI. Het EUI beoogt voorts, URBACT aan te vullen en beide programma’s op elkaar af te stemmen. Hiernaast worden de activiteiten van het EUI en van de Urban Agenda for the EU (UAEU) met elkaar verbonden.

Het EUI wordt gefinancierd door een bedrag uit het EFRO en het Cohesiefonds.

Doelstellingen

De algemene doelstellingen van het EUI zijn het versterken van geïntegreerde en participatieve benaderingen van duurzame stadsontwikkeling, en het zorgen voor een sterkere koppeling met EU-beleid, met name op het gebied van cohesiebeleid.

Het EUI omvat : a) steun voor innovatieve acties, en b) steun voor capaciteits- en kennisopbouw, territoriale effectbeoordelingen, beleidsontwikkeling en communicatie.

De specifieke doelstellingen van onderdeel a) zijn:

 • Het identificeren en ondersteunen van het testen van overdraagbare en schaalbare innovatieve oplossingen om problemen in verband met duurzame stedelijke ontwikkeling op het niveau van de Unie aan te pakken niveau; en
 • Het verzamelen en delen van de resultaten van experimenten en het ondersteunen van overdrachtactiviteiten, teneinde de innovatiecapaciteiten en kennisopbouw voor alle stedelijke gebieden in de EU te bevorderen en innovatieve oplossingen te integreren in duurzame stedelijke ontwikkeling.

De specifieke doelstellingen van onderdeel b) omvatten:

CAPACITEITSOPBOUW (B.1)

 • Verbetering van de capaciteit van steden om op geïntegreerde en participatieve wijze beleid, strategieën en praktijken voor duurzame stedelijke ontwikkeling op te stellen;
 • Verbetering van de opzet en uitvoering van beleid, strategieën en actieplannen voor duurzame stedelijke ontwikkeling in steden.

KENNISOPBOUW, TERRITORIALE EFFECTBEOORDELINGEN, BELEIDSONTWIKKELING EN COMMUNICATIE (B.2)

 • Ontwikkelen van een kennisbasis ter ondersteuning van een betere uitwerking, uitvoering en mainstreaming van beleid en strategieën voor duurzame stedelijke ontwikkeling;
 • De toegang tot horizontale en thematische kennis vergemakkelijken en knowhow inzake duurzame stedelijke ontwikkeling delen;
 • Ondersteuning van de stedelijke agenda voor de EU en, op verzoek van de lidsta(a)t(en), eventuele ondersteuning van de intergouvernementele samenwerking inzake stedelijke aangelegenheden.

Goed om weten 

 • Projecttype

Studie, onderzoek, innovatie implementatie, internationale samenwerking en netwerkvorming.

 • Europese partners nodig?

Neen

 • Cofinanciering

Maximaal 80%

 • Maximale duur

tbc

 • Aanvraagprocedure

Verloopt via de website van het programma: European Urban Initiative (EUI)

 • Toepasselijke (EU) wetgeving

Artikel 12 van Verordening (EU) 2021/1058 van het Europees Parlement en de Raad van 24 juni 2021 inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en het Cohesiefonds

Artikel 110 van Verordening (EU) 2021/1060 van het Europees Parlement en de Raad van 24 juni 2021 houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds Plus, het Cohesiefonds, het Fonds voor een rechtvaardige transitie en het Europees Fonds voor maritieme zaken, visserij en aquacultuur en de financiële regels voor die fondsen en voor het Fonds voor asiel, migratie en integratie, het Fonds voor interne veiligheid en het Instrument voor financiële steun voor grensbeheer en visumbeleid

Artikel 3, lid 3, sub b van Verordening (2021/1059) van het Europees Parlement en de Raad van 24 juni 2021 betreffende specifieke bepalingen voor de doelstelling “Europese territoriale samenwerking” (Interreg) ondersteund door het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en door externe financieringsinstrumenten

Budget

€ 0.5 miljard

 • Lokale overheden
 • Regionale of bovenlokale overheden

Thema('s)

Economisch beleid
Energie en klimaat
EU algemeen
Milieu
Regionaal beleid
Transport

Info & contact

Read more
Follow us