U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

ENVI-verslag verordening lastenverdeling goedgekeurd

30 May 2022 - door Ina De Vlieger

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid van het Europees Parlement (ENVI) heeft op 17 mei haar verslag goedgekeurd over de herziening van de verordening over lastenverdeling (Effort sharing regulation - ERS).  Europarlementariërs pleiten voor strengere regelgeving voor de uitstoot van broeikasgassen in de lidstaten, inclusief minder mogelijkheden om quota te overschrijden.

  • Alle lidstaten moeten hun broeikasgasemissies verminderen volgens een strikter traject
  • Meer transparantie en minder flexibiliteit om emissierechten te lenen, op te sparen en over te dragen
  • De extra reserve moet worden afgeschaft

De ENVI-commissie nam het verslag aan met 61 stemmen voor, 20 tegen en 6 onthoudingen.

ENVI-verslag verordening lastenverdeling goedgekeurd

De ESR-verordening stelt nationale streefcijfers vast voor de vermindering tegen 2030 van de emissies van broeikasgassen die afkomstig zijn van de non-ETS (wegvervoer, gebouwenverwarming, landbouw, kleine industriële installaties en afvalbeheer).

De ENVI-leden steunen het voorstel van de Europese Commissie (EC) om de verplichte reductiedoelstelling van de EU voor broeikasgassen voor 2030 te verhogen van 30% tot 40%. De Annex over de reductiedoelstellingen van de lidstaten, variërend van 10-50%, is niet gewijzigd ten opzichte van het EC-voorstel.

Het ENVI-verslag bevat ook bepalingen op grond waarvan de Commissie tegen juli 2023 aanvullende doelstellingen op EU-niveau moet vaststellen voor niet-CO2-emissies, overeenkomstig de doelstelling van klimaatneutraliteit tegen 2050 (CA2).

Het verslag voorziet in een beperking van de flexibiliteit voor de lidstaten om emissierechten van het volgende jaar te lenen met maximaal 5%.

De lidstaten worden beperkt in de mate waarin zij hun emissierechten kunnen opsparen voor de volgende jaren in situaties waarin zij hun verplichte reducties overschrijden.

Daarnaast bevat het verslag een beperking van de hoeveelheid emissierechten die de lidstaten met andere lidstaten kunnen verhandelen.

Volgende stappen

  • Het goedgekeurde verslag komt binnenkort beschikbaar.
  • Stemming in plenaire vergadering EP: juni 2022
  • De deskundigen van de Raad bespreken het voorstel bespreken, ter voorbereiding van het interne standpunt van de Raad (algemene oriëntatie). De Groep milieu bespreekt het voorstel op 3 juni 2022.
  • Zodra zowel de ENVI-commissie als de Raad hun standpunt over het voorstel hebben bepaald, starten informele onderhandelingen met het oog op een akkoord in eerste lezing over het voorstel.

Bron en meer lezen

Your VLEVA-contact for this theme

Create an account

Follow us