U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Burgerschapsonderwijs in de EU

19 April 2022 - door Ute De Meyer

In maart bracht het Europees Parlement op eigen initiatief een rapport uit over formeel onderwijs en burgerschapsonderwijs. Onlangs keurde het voltallige Parlement de hierop gebaseerde resolutie goed. 

  • Het Parlement vraagt meer aandacht voor burgerschapsonderwijs in de EU.
  • Het Parlement vraagt aan de Commissie om een gemeenschappelijk competentiekader voor leerkrachten en leerlingen te ontwikkelen.
  • Lees hier de resolutie.
Burgerschapsonderwijs in de EU

Burgerschapsvorming in de EU?

Het Parlement is van mening dat er een gebrek is aan beleidssamenhang over burgerschapsvorming in de EU. Er is noch een gemeenschappelijk beleidsinstrument over burgerschapsvorming op Europees beleidsniveau, noch een algemene definitie. De afwezigheid van zulke definitie en het feit dat er onvoldoende aandacht wordt besteed aan burgerschapsvorming in het initieel beroepsonderwijs en -opleiding, alsook het volwassenenonderwijs, vindt het Parlement jammer. 

Ook uit men in de tekst de bezorgdheid over de beperkte aandacht voor de Europese en mondiale aspecten van burgerschap in de nationale leerplannen. 

Tot slot stelt het Parlement dat hoewel er verschillende EU-programma’s zijn (Erasmus+, Horizon Europa, het Europees Solidariteitskorps…), dat zij er niet in zijn geslaagd een systemische lange termijn impact tot stand te brengen. 

Enkele aanbevelingen vanuit het Parlement

Om de tekortkomingen inzake burgerschapsvorming te overbruggen, stelt de resolutie enkele aanbevelingen voor.

Allereerst wil men burgerschapsvorming in alle onderwijsniveaus integreren. Zo staat er in de resolutie te lezen dat burgers zowel via formeel, niet-formeel leren, maar ook jeugdwerk en vrijwilligerswerk burgerschapscompetenties zouden moeten kunnen verwerven. Ook dringt de tekst aan op de erkenning en validatie ervan. 

Ten tweede vraagt men aan de Commissie om een gemeenschappelijk competentiekader voor leerkrachten en leerlingen te ontwikkelen.

Verder wil men via de “Euro Teacher”-label en de “Erasmus+ Teacher Academies” de Europese dimensie in het onderwijs verder bevorderen. 

Tot slot benadrukt het Parlement dat ook het aspect van een leven lang leren en een gemeenschapsperspectief aan bod moeten komen in de strategie, en dat zowel de informele en niet-formele sectoren als het bedrijfsleven en ngo’s hierbij betrokken moeten worden.

 

Lees hier de volledige resolutie.
 

Your VLEVA-contact for this theme

Create an account

Follow us