U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

8e MAP: lidstaten onderschrijven tussentijdsakkoord EP/EU-Raad

12 December 2021 - door Ina De Vlieger

Ga naar recentste nieuwsbericht (update 29 maart 2022) => 8e MAP: EP bekrachtigt akkoord met EU-Raad over milieudoelstellingen tot 2030

Op 10 december hebben de ambassadeurs van de EU-27 bij de Europese Unie (COREPER) het tussentijds politiek akkoord tussen het Europees Parlement en de Raad van de EU over het Milieuactieprogramma 2030 van de EU (8e MAP) bekrachtigd.

  • Beleidskader dat de algemene aanpak van het milieubeleid van de EU tot 2030 bepaalt
  • Europese Commissie ontwikkelt een scorebord en een reeks indicatoren om de vooruitgang te monitoren
  • Tussentijdse evaluatie door de Europese Commissie in 2024
8e MAP: lidstaten onderschrijven tussentijdsakkoord EP/EU-Raad

Het akkoord over het 8e MAP geeft een beleidskader dat de algemene aanpak van het milieubeleid van de EU tot 2030 bepaalt en stelt de lidstaten in staat te monitoren waar ze staan in hun bijdrage tot de weg naar klimaatneutraliteit en een proper milieu. Met dit programma kan de EU na afloop van de Europese Green Deal in 2025 de balans opmaken van de geboekte vooruitgang en, waar nodig, verdere acties ondernemen om de 2030-doelstellingen te bereiken.

In het 8e MAP wordt gespecificeerd dat het actieprogramma voortbouwt op de Europese Green Deal. De Europese Commissie zal een scorebord en een reeks indicatoren ontwikkelen om de vooruitgang op economisch, sociaal en milieugebied te meten die verder gaat dan het bbp, waarbij dubbel werk en onnodige administratieve lasten worden vermeden.

Volgens het akkoord zijn er zes prioritaire thematische doelstellingen van het programma

  1. Matiging van de klimaatverandering om de EU-doelstelling voor 2030 inzake de vermindering van broeikasgasemissies te halen
  2. Aanpassing aan de klimaatverandering
  3. Overgang naar een economie van welzijn die meer teruggeeft aan de planeet dan zij ervan neemt
  4. Het nastreven van de ambitie van nulvervuiling, met inbegrip van schadelijke chemische stoffen
  5. Bescherming, behoud en herstel van de biodiversiteit
  6. Aanzienlijke vermindering van de belangrijkste milieudruk in verband met de materiële en de consumptieve voetafdruk van de EU.

De Commissie zal in 2024 een tussentijdse evaluatie uitvoeren van de vooruitgang die is geboekt bij de verwezenlijking van de zes prioritaire thematische doelstellingen. Daarna zal zij, indien nodig, een wetgevingsvoorstel indienen om een bijlage aan het 8e MAP toe te voegen met een lijst en een tijdschema van acties voor de periode na 2025.

Voor de geleidelijke afschaffing van andere milieuschadelijke subsidies dan die voor fossiele brandstoffen zal de Europese Commissie uiterlijk in 2023 in overleg met de lidstaten een methodologie uitwerken. Aan de hand van deze methodologie zullen zij deze subsidies moeten identificeren en erover rapporteren. De Europese Commissie zal verslag uitbrengen over de vorderingen bij de geleidelijke afschaffing ervan.

Volgende stappen

Na deze goedkeuring door COREPER moet de tekst door de Raad in eerste lezing worden aangenomen . 

Januari 2022: het Europees Parlement zal tijdens een plenaire vergadering het standpunt van de Raad in eerste lezing ongewijzigd goedkeuren als standpunt van het Parlement in tweede lezing.

Vervolgens verschijnt het 8e MAP in het EU-Publicatieblad en wordt dan van kracht.

De tekst van het akkoord over het 8e MAP vind je in bijlage.

Attachment(s)

Your VLEVA-contact for this theme

Create an account

Follow us