U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > node >

Digital and emerging technologies for competitiveness and fit for the green deal

Deadline

Code

HORIZON-CL4-2022-DIGITAL-EMERGING-01

Inleiding

Deze oproep dient rechtstreeks ter ondersteuning van de volgende essentiële strategische oriëntaties:  

 •  'Het bevorderen van een open strategische autonomie door leiding te geven aan de ontwikkeling van belangrijke digitale, ontsluitende en opkomende technologieën, sectoren en waardeketens om de digitale en groene transities te versnellen en te sturen door middel van mensgerichte technologieën en innovaties.'
 • "Van Europa de eerste digitaal geleide circulaire, klimaatneutrale en duurzame economie maken door de transformatie van haar mobiliteits-, energie-, bouw- en productiesystemen

 

Doelstellingen

Voorstellen voor thema's in het kader van deze Bestemming moeten een geloofwaardig traject uitzetten om bij te dragen aan digitale en opkomende technologieën voor concurrentievermogen en geschiktheid voor de Green Deal, en meer specifiek aan een of meer van de volgende effecten:

 • Europa's open strategische autonomie door het behouden van pioniersvoordelen op strategische gebieden zoals AI, data, robotica, quantumcomputing en grafeen, en door vroegtijdig te investeren in opkomende ontsluitende technologieën.
 • Versterkt leiderschap van de Europese industrie in de gehele digitale toeleveringsketen.
 • Robuuste Europese industriële en technologische aanwezigheid in alle belangrijke onderdelen van een groenere digitale toeleveringsketen, van energiezuinige componenten tot geavanceerde systemen, toekomstige netwerken, nieuwe datatechnologieën en platforms.

Onder deze oproep vallen volgende deeloproepen:

Budget

Indicatief budget: EUR 28.00 miljoen

Info & contact

Meer info over deze oproep vind je op het Funding and Tenders portal

Nationaal contactpunt

Nico Deblauwe

nico.deblauwe@vlaio.be

+32 2 432 43 00

Partneroproep(en)

Naam organisatie
Institut Pascal / Clermont Auvergne INP, France
Omschrijving

Logiroad.ai has an expertise in the field of artificial intelligence and computer vision. Logiroad.ai is experienced with both the processing of 2D and 3D data. The ai branch of Logiroad started in the research lab at Institut Pascal, on projects related to computer vision for smart and sustainable mobility. It now employs several engineers and PhDs, working on a variety of projects, including 2 mechanical engineers (more than 10 years of experience in industry and manufacturing) with additional skills on Deep Learning. Logiroad.ai research focuses on Deep Convolutional Neural Networks and Geometry Based Models for Computer Vision and Perception Systems. Concerning Geometry, we can provide 3D localisation and reconstruction from heterogeneous videos provided by different cameras. We exploit a patent from Institut Pascal about a vision based “GPS”. The system can provide precise localization from one or several cameras embedded onto a mobile system. Concerning Machine Learning, we propose Deep Models that deal with several domains and heterogeneous annotations (from image classification to fine instance segmentation) for multi object detection, segmentation and tracking into mono or multi camera video sequences. We are also involved into robustness estimation of the output of Neural Networks.

 

Contact

person name Thierry Chateau

Telephone +33(0)473407660, +33(0)667813458

E-mail thierry.chateau@logiroad.com

Country FRANCE


Naam organisatie
Institut Pascal / Clermont Auvergne INP, France
Omschrijving

For several years, we conduct a research activity on the control of accuracy of industrial and over-
constrained robot and machine-tool and the lightweight of their architecture. We have strong skill in the

geometric behaviour accuracy control from formalism modelling and identification with exteroceptive
means. We have conduct work on the accuracy improvement of flexible robot according to based model
control law.
Chanal, H., Guyon, J. B., Koessler, A., Dechambre, Q., Boudon, B., Blaysat, B., & Bouton, N. (2021).
Geometrical defect identification of a SCARA robot from a vector modeling of kinematic joints invariants.
Mechanism and Machine Theory, 162, 104339.
Farah, J., Chanal, H., Bouton, N., & Gagnol, V. (2021). A model-based control law for vibration reduction
of serial robots with flexible joints. Mechanics & Industry, 22, 38.
Lajili, M., Chanal, H., Bouzgarrou, C., & Duc, E. (2019). A new approach for machine-tool architecture
selection at preliminary design stage. In Advances on Mechanics, Design Engineering and
Manufacturing II (pp. 95-104). Springer, Cham.

 

Contact

Contact person name Hélène CHANAL
Telephone +33 4 73 28 80 75
E-mail Helene.chanal@sigma-clermont.fr
Country France


Naam organisatie
Institut Pascal / Clermont Auvergne INP, France
Omschrijving

For several years, we conduct a research activity on the control of industrial robot and cobot. For the
industrial robot context, our point of view is based on the modelling, identification and control of parallel
kinematic, cable driven and serial robot behaviour during the achievement of a task (machining,

polishing, pick and place, additive manufacturing...). In the cobotic context, we work on the co-
manipulation of the cobot in order to guarantee its transparency for an operator gesture conservation.

Gueners, D., Chanal, H., & Bouzgarrou, B. C. (2020, May). Stiffness optimization of a cable driven
parallel robot for additive manufacturing. In 2020 IEEE International Conference on Robotics and
Automation (ICRA) (pp. 843-849). IEEE.
Paccot, F., & Chanal, H. (2018). A generic method for servo tuning based on dynamic modeling and task
description. ISA transactions, 80, 542-553.

Contact

Contact person name Hélène CHANAL
Telephone +33 4 73 28 80 75
E-mail Helene.chanal@sigma-clermont.fr
Country France

Your VLEVA-contact for this theme

Create an account

Horizon Europe

Inleiding

Horizon Europa is het negende kaderprogramma van de Europese Unie voor onderzoek en innovatie. Ze bestaat uit 3 pijlers: Excellente wetenschappen, Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen en Innovatief Europa. Daarnaast bevat het programma ook nog een horizontaal deel met maatregelen om de lidstaten te ondersteunen om optimaal gebruik te maken van hun nationale onderzoeks- en innovatiepotentieel en de Europese onderzoeksruimte te versterken.

Doelstellingen

Horizon Europe is het kaderprogramma van de EU voor onderzoek en innovatie. Het beoogt de wetenschappelijke en technologische basis van de EU en de Europese Onderzoeksruimte (EOR) te versterken, het innovatie- en concurrentievermogen en de werkgelegenheid te stimuleren 

Acties

Eerste pijler: Excellente wetenschappen

De drie onderdelen van de eerste pijler zijn:

 • Europese Onderzoeksraad (ERC): subsidies voor talentvolle en creatieve individuele onderzoekers en hun team om grensverleggend onderzoek te doen. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. De combinatie van verschillende domeinen is essentieel. Alle nationaliteiten komen in aanmerking, maar het onderzoek moet wel in een van de lidstaten of geassocieerde landen plaatsvinden.
 • Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA): de nadruk ligt op mobiliteit, carrièreontwikkeling en opleidingen van onderzoekers. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. MSCA ondersteunt verschillende mogelijkheden voor (wereldwijde) uitwisseling van onderzoekers en ondersteunend personeel in dezelfde sector of tussen verschillende sectoren. Centraal staat het uitbouwen van competenties of projecten waarbij trainingen worden aangeboden aan doctorandi en postdoctorale onderzoekers voor het uitbouwen van een succesvolle carrière.
 • Onderzoeksinfrastructuur (RI): ontwikkeling, onderhoud en gebruik van pan-Europese onderzoeksinfrastructuren. Er zijn mogelijkheden voor opleidingen en uitwisseling van personeel en onderzoekers voor het gebruik en onderhoud van de infrastructuur. Coördinatie van het gebruik van deze infrastructuren tussen de verschillende lidstaten staat hoog op de prioriteitenlijst.

Tweede pijler: Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen

De tweede pijler focust op wereldwijde uitdagingen en bestaat uit zes clusters:

 • Gezondheid
 • Cultuur, creativiteit en een inclusieve samenleving
 • Civiele veiligheid voor de samenleving
 • Digitaal, industrie en ruimtevaart
 • Klimaat, energie en mobiliteit
 • Voeding, bio-economie, natuurlijke grondstoffen, landbouw en milieu

Het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de Europese Commissie (JRC) valt ook onder deze pijler.

Derde pijler: Innovatief Europa

De drie onderdelen van de derde pijler zijn:

 • Europese Innovatieraad (EIC) 
 • Europese innovatie-ecosystemen
 • Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT)

Horizontale pijler: Deelname verbreden en de Europese Onderzoeksruimte versterken

De twee onderdelen van de horizontale pijler zijn:

 • Deelname verbreden en excellentie verspreiden
 • De Europese O&I-systemen hervormen en verbeteren

Goed om weten 

 • Europese partners nodig?

Ja, in veel gevallen is Europese samenwerking nodig om in aanmerking te komen voor subsidie

 • Cofinanciering

Het maximale subsidiepercentage binnen Horizon Europe varieert van 70% tot volledige projectfinanciering (100% subsidie).

 • Aanvraagprocedure

Via de EU-portal Funding and Tenders opportunities.
Horizon Europe is in direct beheer. Dit betekent dat de implementatie van de financiering – van het opstellen van calls tot evaluatie en financiële afwikkeling – rechtstreeks door de Europese Commissie of door een Europees uitvoerend agentschap wordt gedaan.

Werkprogramma's

Nieuwe elementen

Horizon Europe omvat een aantal nieuwe onderdelen ten opzichte van het programma tot 2020:

 • de vijf missies gericht op het oplossen van de volgende maatschappelijke problemen: klimaatadaptatie, kanker, gezonde oceanen, zeeën, kusten en binnenlandse wateren, klimaat neutrale en slimme steden en tot slot gezonde bodem en voedsel;
 • het open wetenschapsbeleid (digitaal toegankelijk maken van wetenschappelijke publicaties) en;
 • een nieuwe benadering van de partnerschappen (vallend onder pijlers 2 en 3). Dit zijn initiatieven waarbij de EU en particulieren en/of publieke partners zich ertoe verbinden gezamenlijk de ontwikkeling en uitvoering van een programma van onderzoeks- en innovatieactiviteiten te ondersteunen. Een voorbeeld hiervan zijn de zogenaamde Knowledge & Innovation Communities (KIC’s, Kennis- en Innovatiegemeenschappen) zoals KIC InnoEnergy, KIC Urban Mobility en de Climate KIC.

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • European Agricultural Guarantee Fund and the European Agricultural Fund for Rural Development
 • European Maritime and Fisheries Fund (EMFF)
 • European Regional Development Fund (ERDF)
 • European Social Fund Plus (ESF+)
 • Connecting Europe Facility (CEF)
 • Digital Europe Programme (DEP)
 • Single Market Programme
 • Programme for Environment and Climate Action (LIFE)
 • Erasmus Programme
 • European Space Programme
 • Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument (the ‘External Instrument’)
 • Internal Security Fund and the instrument for border management as part of the Integrated Border Management Fund
 • InvestEU Fund
 • Innovation Fund under the Emission Trading Scheme (the Innovation Fund)
 • Euratom Research and Training Programme
 • European Defence Fund

Bekijk hier een korte video over Horizon Europe

Budget

Budget 2021-2027: 95,5 miljard euro

  • Individuele personen
  • Internationale organisaties
  • kmo's
  • Koepelorganisaties
  • Lokale overheden
  • Ngo's
  • Non-profit organisaties
  • Onderzoeksinstellingen
  • Private ondernemingen
  • Publieke ondernemingen
  • Regionale of bovenlokale overheden
  • Scholen
  • Universiteiten/hogescholen

  Thema('s)

  Digitale agenda
  Ondernemingsbeleid
  Energie en klimaat
  Migratie
  Veiligheid en defensie
  Justitie en burgerschap
  Milieu
  Cultuur en Media
  Onderzoek en Innovatie
  Plattelandsbeleid
  Transport
  Zorg en welzijn

  Info & contact

  Read more
  Follow us