U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Raad keurt aanbeveling goed over blended leren

30 November 2021 - door Ute De Meyer

Deze aanbeveling maakt deel uit van de onmiddellijke respons op de lessen die zijn getrokken uit de COVID-19-pandemie.

  • Korte- en langetermijnacties ter verbetering van het leren in het lager en middelbaar onderwijs
  • Fysiek en digitaal leren combineren
  • Opnemen van blended leren in de lerarenopleiding
Raad keurt aanbeveling goed over blended leren

Men spreekt over 'blended leren' wanneer een school, leerkracht of lerende in het leerproces meer dan één benadering volgt. Dit kan een combinatie zijn van klassikaal en afstandsonderwijs, evenals het gebruik van digitale (waaronder online leren) en niet-digitale leermiddelen.

In de aanbeveling worden kortetermijnmaatregelen voorgesteld om de meest dringende lacunes die tot nu toe zijn vastgesteld aan te pakken en de gevolgen voor de jongere generatie op te vangen. Tegelijkertijd wordt een koers uitgezet voor het combineren van leeromgevingen en -middelen in het basis- en middelbaar onderwijs. Doel is de inclusiviteit en de kwaliteit van onderwijs en opleiding te verbeteren en de brede competentieontwikkeling van alle lerenden te verbeteren.

De aanbeveling treedt in werking op de dag waarop zij door de Raad wordt goedgekeurd. Om de uitvoering te ondersteunen, stelt de Commissie voor om in samenwerking met de lidstaten specifieke richtsnoeren, handboeken en andere concrete hulpmiddelen te ontwikkelen op basis van feitelijke gegevens, peer-learningactiviteiten en het in kaart brengen van goede praktijken. Hiermee worden de vastgestelde lacunes in de ondersteuning van de ontwikkeling van een aanpak van blended leren op het niveau van scholen en onderwijsstelsels opgevuld.

Lees hier het persverslag.
Lees hier de volledige tekst van de aanbeveling. 

Your VLEVA-contact for this theme

Create an account

Follow us